Header Ads

Nếu thay đổi Cái "Tôi" trong mỗi con người sẽ như thế nào?

CÁI "TÔI"
- Bỏ dấu ^ thì là TOI,
- Thêm dấu sắc là TỐI,
- Thêm dấu huyền là TỒI,
- Thêm dấu nặng là TỘI.

BỞI THẾ:
- Nếu ta không biết mình là ai thì Toi,
- Nếu ta không chịu hạ mình học hỏi thì Tối,
- Nếu ta không giúp người lúc khó khăn thì Tồi,
- Nếu ta không làm điều đúng đắn thì Tội lỗi.

VẬY NÊN: Hãy quản lý thật tốt "CÁI TÔI" của mình.


Không có nhận xét nào

Được tạo bởi Blogger.